AANSPRAKELIJKHEID

Iedere aansprakelijkheid van M.R. Kok is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitbetaald, te vermeerderen met het eigen risico volgens de polisvoorwaarden van deze verzekering, een en ander tot een maximum van € 500.000. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van € 100.000. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden jegens M.R. Kok, uit welken hoofde ook, vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd bij M.R. Kok zijn ingediend binnen een jaar na het moment waarop de betrokkene bekend was, of redelijkerwijze bekend kon zijn, met de feiten waarop hij zijn rechten en bevoegdheden baseert.

www.aonverzekeringen.nl