KLACHTENREGELING

De navolgende klachtenregeling betreffende klachten over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening en de hoogte van de declaratie is van toepassing op de advocaat mr M.R. Kok en de onder de verantwoordelijkheid van hem werkzame personen.

Klager dient de klacht schriftelijk in bij de klachtfunctionaris, mr R. van den Boogert, advocaat te Rotterdam, bereikbaar via e-mail: vandenboogert@rotterdamsestrafrechtspecialisten.nl

Deze klachtfunctionaris is belast met de afhandeling van de klacht en zal binnen een maand na ontvangst van de klacht de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk en met redenen omkleed in kennis stellen van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen. In geval van afwijking van voornoemde termijn van een maand zal de klachtfunctionaris daarvan met redenen omkleed mededeling doen aan klager en degene over wie is geklaagd, onder vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de gegrondheid van de klacht wordt gegeven. Klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van deze behandeling van de klacht.